سمت : مدیر مالی و اداری

نبی فتوت

سمت : مدیر عامل

هادی شهیر

سمت : مدیر مهندسی

منیره غلامی

سمت : مدیر طرح و برنامه

سمیه دلفان

سمت : مسئول طراحی و مطالعات

رضا مهدی آقائی

سمت : مدیر مالی و اداری

مصطفی سردار

سمت : سرپرست کارگاه

علی غلامی

سمت : سرپرست کارگاه

مصطفی شهیر

سمت : مسئول دفتر فنی

علی سمیعی

سمت : سرپرست کارگاه