کارفرما: آقای فردوس                                                                            محل پروژه: کرج

نوع قرارداد: طرح و اجرا                                                                        تاریخ شروع: مهر 95

عمق گود: 28 متر                                                                                 سطح پایدارسازی: 3100 مترمربع

طول شمعهای فلزی: 440 متر                                                             حجم خاکبرداری: 35000 مترمکعب

شرح پروژه: طراحی و اجرای پایدارسازی موقت به روش انکر استرندی و دیوار برلنی، گودبرداری به عمق 20 متر در مجاورت برج 9 طبقه